Vind een organisatie die toegankelijke digitale diensten kan leveren

Algemene voorwaarden

Deelname aan het Toegankelijkheidsregister

Inhoud

Artikel 1: definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Stichting: Stichting Toegankelijkheidsregister
 • Geregistreerde partij: een partij die op eigen initiatief is toegelaten tot het Toegankelijkheidsregister en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van het Toegankelijkheidsregister

Artikel 2: identiteit van het Toegankelijkheidsregister

Het Toegankelijkheidsregister is het eigendom van Stichting Toegankelijkheidsregister.
Stichting Toegankelijkheidsregister is gevestigd te Utrecht, KvK nummer
Handelsnaam: Toegankelijkheidsregister

Artikel 3: toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Stichting en op elke tot stand gekomen overeenkomst tot toetreding tot het Toegankelijkheidsregister tussen de Stichting en de geregistreerde partij.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden staat op de site van Stichting Toegankelijkheidsregister.

Artikel 4: de overeenkomst

 1. De overeenkomst betreft de registratie in het Toegankelijkheidsregister.
 2. Na betaling en vermelding op het portaal van de Stichting mag de geregistreerde partij:
  1. het internetadres van haar specifieke portaal en of het internetadres waar haar instelling is te vinden, doorgeven aan andere partijen;
  2. de kosten per registratie/tijdseenheid worden vermeld, inclusief de verschuldigde omzetbelasting;
  3. bij betaling via efactuur of automatische incasso wordt na ontvangst betaling, binnen maximaal 10 werkdagen de registratie openbaar gemaakt;
  4. er zijn geen kosten van aflevering;
  5. de betaling geschiedt d.m.v. de aangegeven betalingsmogelijkheden op de efactuur;
  6. de Stichting heeft het recht om het aanbod op ieder moment in te trekken indien de betaling van het factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden;
  7. de prijs geldt voor 2016 en indien gekozen is voor een langere contracttijd, de tijd van de contractduur;
  8. de minimale duur van de overeenkomst is een jaar;
  9. tenzij anders overeengekomen, wordt de contractduur automatisch verlengd met de overeengekomen contractstermijn.

Artikel 5: totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de geregistreerde partij van het aanbod en als door de Stichting is geconstateerd dat de geregistreerde partij voldoet aan de Toetredingseisen Toegankelijkheidsregister en deze algemene voorwaarden.
 2. Indien de geregistreerde partij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Stichting onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Stichting is bevestigd, kan de geregistreerde partij de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Stichting passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de geregistreerde partij elektronisch kan betalen, zal de Stichting daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Stichting kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de geregistreerde partij aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Stichting op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Stichting zal bij haar dienst aan de geregistreerde partij de informatie in deze voorwaarden, schriftelijk of op zodanige wijze communiceren dat deze door de geregistreerde partij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 6: herroepingsrecht

 1. Bij levering van diensten heeft de geregistreerde partij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van haar herroepingsrecht, zal de geregistreerde partij dit middels een e-mail aan de Stichting (Bezoek website van organisatie voor e-mailadres) kenbaar moeten maken binnen de termijn van tien werkdagen.

Artikel 7: kosten in geval van herroeping

 1. Indien de geregistreerde partij in geval van het bepaalde van artikel 6 reeds een bedrag betaald heeft, zal de Stichting dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen met aftrek van de eenmalige inschrijfkosten exclusief btw.

Artikel 8: de prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden dienst niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en andere wettelijke regelingen of bepalingen.
 2. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9: zorgvuldige omgang met en verantwoordelijkheid voor gegevens geregistreerde partij

 1. De Stichting zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen;
 2. De ingevoerde gegevens door de geregistreerde partij worden gecontroleerd door de Stichting;
 3. De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die door geregistreerde partij wordt geplaatst;
 4. De Stichting wijst iedere vorm van juridische aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die kan voortvloeien uit de registratie en de vermelding daarvan op de site van het Toegankelijkheidsregister, bij voorbaat af.

Artikel 10: conformiteit en garantie

 1. De Stichting staat er voor in dat haar diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11: betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de geregistreerde partij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de geregistreerde partij de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De geregistreerde partij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Stichting te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de geregistreerde partij heeft de Stichting behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de gegevens van de geregistreerde partij offline (niet meer vindbaar en zichtbaar voor het publiek) te zetten.

Artikel 12: duur transacties: duur, verlenging en opzegging

 1. De duur van de overeenkomst wordt bij aangaan van de overeenkomst bepaald door de klant. Deze kiest voor een periode van 1, 2 of 5 jaar plus het aantal hele maanden dat het lopende kalenderjaar nog duurt. De vaste registratieperiode loopt van 1-1 t/m 31-12 van het desbetreffende jaar, ongeacht de datum van aangaan van de overeenkomst.
 2. De overeenkomst wordt na verloop van de periode van overeenkomst automatisch verlengd met een overeenkomst voor een gelijke periode.
 3. Opzegging van de overeenkomst is mogelijk indien dit ten minste maand 1 (voor 1 december) voor het verlopen van de overeenkomst wordt gedaan. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal via het emailadres.
 4. De opzegging gaat formeel in per 1 januari van het nieuwe jaar. Op verzoek van de geregistreerde partij kan de registratie al eerder worden geschrapt. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van gelden plaats.

Artikel 13: klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Stichting, nadat de geregistreerde partij de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de Stichting ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Stichting binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de geregistreerde partij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14: geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Stichting en de geregistreerde partij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. De geregistreerde partij vrijwaart de Stichting tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de geregistreerde partij worden verricht.
 2. Via de website www.toegankelijkheidsregister.nl verstrekt de Stichting informatie. De geregistreerde partij kan geen rechten ontlenen aan deze informatie.
 3. De informatie op de website www.toegankelijkheidsregister.nl is bedoeld voor algemene doeleinden en bevat geen advies dat bedoeld is als vervanging van elders in te winnen deskundig advies. De Stichting adviseert de geregistreerde partij nadrukkelijk deskundig advies in te winnen voordat enige actie ondernomen wordt naar aanleiding van de informatie op deze website.
 4. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de geregistreerde partij zijn en worden schriftelijk vastgelegd.